Dongde Decor Co,Ltd.

Hong Kong Guangdong

Dongde Decor Co,Ltd.
Construction:16 Team Member
Design: 8 Team Member
ACC/Admin:4 Team Member
Workshop:20 Team Member

Shanghai

Dongde Decor Co,Ltd.
Construction: 3 Expatriate / 30 Local Team Member
Design:2 Expatriate / 8 Local Team Member
ACC/Admin: 4 Local Team Member
Workshop: 24 Local Team Member

Beijing

Dongde Gainhouse Decor Co,Ltd.
Construction: 2 Expatriate / 8 Local Team Member
Design:2 Local Team Member
ACC/Admin:2 Local Team Member
Workshop:8 Local Team Member

Chengdu

Dongde Decor Co Ltd.
Construction:4 Local Team Member
Design:2 Local Team Member
ACC/Admin:2 Local Team Member

Guangdong

Dongde Decor Co,Ltd.
Room 204, NO.16 South Zhoumeng Road, Liwan District, Guangzhou Guangdong Province, China
Tel:020-22334080